I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Każda z aplikacji retromapy.pl, dostępna pod adresem www.retromapy.pl dostarczana jest przez spółkę MGGP Aero Sp. z o.o. , z siedzibą w Tarnowie przy ul. Kaczkowskiego 6 (33-100 Tarnów) zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026913. Spółka MGGP Aero jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT): NIP 873-125-63-10, Regon: 850414002. kapitał zakładowy 2 295 000,00 zł.

1. Aplikacja retromapy.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z aplikacji retromapy.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Korzystając z aplikacji retromapy.pl Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II. DEFINICJE

1. Aplikacja retromapy.pl – strona główna i podstrony adresu - serwis internetowy (www) oferowany przez MGGP Aero Sp. z o.o. w domenie: www.retromapy.pl - jest to narzędzie, umożliwiające wyświetlanie ortofotomap wraz z możliwością porównywania treści pomiędzy dostępnymi rocznikami.

2. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z aplikacji udostępnionych na www.retromapy.pl jej podstronach, subdomenach itd.

3. Ortofotomapa – mozaika poprawnych geometrycznie i tonalnie obrazów lotniczych przedstawiona w zdefiniowanym układzie współrzędnych.

4. MGGP Aero – spółka MGGP Aero Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Kaczkowskiego 6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026913, kapitał zakładowy Spółki: 2 295 000 zł, NIP: 873-125-63-10.

III. ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU

1. Aplikacja retromapy.pl jest narzędziem, umożliwiającym wyświetlanie ortofotomapa wraz z możliwością ich jednoczesnego porównywania.

2. Użytkownik ma możliwość korzystania z zawartych w aplikacji narzędzi takich jak: zbliż, oddal, pomiar długości, pomiar powierzchni, generator linków wybranej lokalizacji, wyszukiwarka lokalizacji, widok z poziomu ulicy czy ustawianie przeźroczystości wybranej warstwy.

3. Użytkownik ma możliwość włączenia widoku OpenStreetMap lub Geoportal. Jest to jednoznaczne z warunkiem akceptowania regulaminu, który jest dostępnych na stronach www oraz do którego zamieszczony zostaje w oknie mapy aktywny odnośnik.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Użytkownik nie ma prawa do wykorzystania danych zawartych w aplikacji i informacji wygenerowanych przy wykorzystaniu aplikacji bez względu na sposób wykorzystania, w celach innych niż informacyjne i na własny użytek osobisty, tj. w szczególności nie może ich: powielać, kopiować, udostępniać stronom trzecim (w tym publikować na własnej stronie www) oraz wykorzystywać w celu prowadzenia działalności zarobkowej lub uzyskania innych korzyści majątkowych.

2. Użytkownik akceptuje to, że publikowane informacje mogą stanowić przedmiot praw wyłącznych podmiotów trzecich.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie działania skutkujące lub mające na celu naruszenie warunków korzystania z aplikacji retromapy.pl określonych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności działania mające na celu obejście warunków zabezpieczenia Ortofotomapy przed udostępnianiem i kopiowaniem stanowią naruszenie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Wszelkie pomiary dokonywane na podstawie prezentowanych danych mają jedynie charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako dane formalne. Dane te nie mogą być również wykorzystywane do konfrontowania danych z dokumentacją podatkową czy wszelkiego rodzaju projektową.

5. MGGP Aero Sp. z o.o. będąca właścicielem aplikacji retromapy.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

6. W szczególności zabrania się:

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. MGGP Aero Sp. z o.o. informuje, iż podczas korzystania z aplikacji retromapy.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego działania aplikacji retromapy.pl.

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z aplikacji retromapy.pl zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. MGGP Aero Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z aplikacji retromapy.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. MGGP Aero Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z aplikacją retromapy.pl prosimy kierować na adres: ukosne@mggpaero.com

4. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: ukosne@mggpaero.com

5. Użytkownik kontaktując się z dostawcą aplikacji retromapy.pl zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych o sobie. Zakazane jest podszywanie się pod inną osobę czy instytucję państwowa lub firmę prywatną której Użytkownik nie jest przedstawicielem.

6. Do korzystania z usługi konieczne jest posiadanie komputera klasy PC lub tabletu z dostępem do Internetu, z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową Mozilla Firefox, Google Chrome lub Internet Explorer.

VII. ZMIANY REGULAMINU

1. MGGP Aero Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn.

2. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom na stronie retromapy.pl

3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z aplikacji retromapy.pl